Lesson 18
Tsugi Wa Kyooto Ni Ikitai Desu

disediakan oleh Cakap Jepun

Lesson 18.1-Kyoo Nihon Kimashita

Lesson 18.2-Tsugi Wa Kyooto Ni Ikitai Desu

Cakap Jepun