Lesson 13
Dou Yatte Ikimasu KaMi Ni Ikimasu

disediakan oleh Cakap Jepun

 Lesson 13.1 -Dou Yatte Ikimasu Ka

 Lesson 13.2-Asakusa Made Doo Yatte Ikimasu Ka

Cakap Jepun